Simple experience sampling research with push notifications on iPhone and Android

Eenvoudig experience sampling onderzoek met push notificaties op iPhone en Android

Bij ecological momentary assessments, experience sampling, of de daily diary methode wil je deelnemers op elk willekeurig moment kunnen bereiken. Met het POLS platform stel je gemakkelijk een experiment samen en plan je notificaties in. Deelnemers ontvangen notificaties in de POLS app en beantwoorden enkele vragen of sturen gegevens door.

When using ecological momentary assessments, experience sampling, or the daily diary method, you want to reach participants at any given moment. With the POLS platform, you can easily put together your research and plan your notifications. Participants receive notifications in the POLS app and answer several questions or send their data.

Push berichten direct
versturen

Send push notifications
immediately

Een paar keer per dag op willekeurige of gezette tijdstippen. Met een push bericht kan een vragenlijst worden meegestuurd die meteen ingevuld kan worden.

A few times a day at random or specific moments. A push notification attends participants to a questionnaire that can be answered immeadiately.

Vragenlijsten makkelijk
samenstellen

Put together
questionnaires easily

Vragen kunnen worden samengesteld vanuit de onderzoekersomgeving. Hierbij kunnen verschillende antwoordformats worden gebruikt, zoals een 9-punts Likert schaal, een slider, verschillende antwoordopties, of een open vraag.

Questionnaires can be put together in the researchers environment. Different kinds of answer formats are available, like a 9-point Likert scale, a slider, various answer options, or an open question.

Alle data veilig
opgeslagen

All data safely
stored

Data opslag vindt plaats volgens de AVG richtlijnen, op een server in de Europese Unie. Persoonsgegevens worden apart van de onderzoeksgegevens opgeslagen en kunnen na de afname van het onderzoek eenvoudig worden verwijderd.

Data storage occurs following GDPR standards, on a server in the European Union. Personal data is stored separately from research data and can be safely removed when the investigation has ended.

Duidelijk overzicht
onderzoeksgegevens

Clear overview of
your research data

In de onderzoekersomgeving is per onderzoek een duidelijk overzicht te vinden van de data die op dat moment zijn verzameld. De data kunnen met een druk op de knop geëxporteerd worden naar je favoriete spreadsheet.

In the researchers environment, for each investigation, a clear overview is available of the data that has been collected so far. The data can be exported with one button push to your favourite spreadsheet.

Experience sampling, daily diaries, ecological momentary assessments

Sociale wetenschappers doen graag onderzoek waarvan resultaten direct toepasbaar zijn in de praktijk. Steeds vaker wordt onderzoek gedaan tijdens het dagelijks leven van mensen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van experience sampling, dagboeken of ecological momentary assessments. Dit soort onderzoek kan kostbaar en arbeidsintensief zijn.

Social scientists prefer to directly apply their research results in practice. Therefore, research is increasingly conducted during people's daily lives. For this kind of research experience sampling, daily diaries, or ecological momentary assessments are being used. These methods can be expensive and labor intensive.

Hoe bereik je deelnemers op gezette tijden? Hoe zorg je ervoor dat deelnemers gedurende langere tijd vragen blijven beantwoorden? Hoe verzamel en verwerk je de antwoorden op een efficiënte manier? Hoe houd je een onderzoeksopzet betaalbaar? Vaak wordt gebruik gemaakt van call-centers of eenmalig te gebruiken, inflexibele smartphone apps.

How to reach participants on specific times? How to make sure that participants keep responding questions for a longer period? How to collect and process responses in an efficient way? How to keep a research design affordable? Often, researchers use call-centers or single-use, inflexible smartphone apps.

POLS is een platform waarmee onderzoekers eenvoudig dit soort experimenten kunnen opzetten. In POLS stelt een onderzoeker een experiment samen, beheert deelnemers en verzamelt de gegevens volgens de AVG-richtlijnen.

With the POLS platform researchers can easily plan and design these kinds of experiments. In POLS a researcher can put together an experiment, manage participants and collect data following GDPR standards.

Deelnemers worden via de POLS app op gezette tijden om input gevraagd. POLS maakt interventie onderzoek en het verzamelen van gegevens tijdens het dagelijks leven van mensen gemakkelijk beschikbaar voor een grotere groep onderzoekers. POLS helpt onderzoekers om op een efficiënte manier hoogwaardig toegepast onderzoek te doen.

Participants are asked for input via the POLS app at specific times. POLS makes intervention research and data collection during people's daily lives easy accessible for a larger group of investigators. POLS helps investigators to conduct efficient and high quality applied research.

Wil je experience sampling onderzoek doen met de POLS app?

Want to use the POLS app for your experience sampling research?