Periodic
Online
Longitudinal
Sampling

How POLS handles experience sampling data

Hoe POLS omgaat met experience sampling gegevens

Een onderzoek kan worden aangemaakt in de beveiligde backend omgeving van het POLS platform. Om toegang te krijgen dient een onderzoeker een beveiligde account aan te maken en met deze gegevens in te loggen.

An investigation can be created in the secure backend environment of the POLS platform. To access the platform, a researcher creates a secure account and signs in with these credentials.

Bij het maken van een onderzoek dient de onderzoeker een informed consent statement in te voeren in de backend omgeving. Hierin worden de aard, het doel en de duur van het onderzoek vermeld. Dit statement wordt aan de deelnemers getoond in de POLS app.

When creating an investigation, the researcher supplies an informed consent statement in the backend environment. In this statement the nature, purpose, and duration of the investigation are explained. The statement will be shown to the participants in the POLS app.

In de backend omgeving kan de onderzoeker alleen eigen onderzoek inzien en bewerken, en de bijbehorende deelnemers beheren. Aan het einde van het onderzoek dient de onderzoeker de persoonsgegevens van de deelnemers te verwijderen. De onderzoeksgegevens blijven dan bewaard maar worden geanonimiseerd.

In the backend environment, the researcher can only access and edit own investigations, and manage corresponding participants. At the end of an investigation the researcher removes personal data of the participants. Research data is retained but anonymized.

In de onderzoeksrapportages die de onderzoeker kan downloaden, worden geen persoonsgegevens vermeld. Bij de persoonsgegevens is slechts te zien hoeveel vragen zijn beantwoord, dit in verband met een eventuele vergoeding.

In the research reports that are available for download to the researcher, no personal data is reported. Together with personal data, only the number of questions that are answered is shown, in case of any compensation.

De gegevens die via een beveiligde verbinding (https) worden verzameld door middel van de POLS app, worden in de cloud van Amazon Web Services opgeslagen, op een server in de Europese Unie.

The data, collected through a secured connection (https) via the POLS app, is stored in the cloud of Amazon Web Services, on a server in the European Union.

De ontwikkelaars van de POLS app gaan uiterst zorgvuldig om met de onderzoeksgegevens. Ze bekijken gegevens alleen indien noodzakelijk voor het oplossen van software problemen. De gegevens zullen niet met derden worden gedeeld tenzij dit expliciet duidelijk is gemaakt.

The developers of the POLS app will handle personal and research data carefully. They will only access data when this is necessary for solving software issues. Research data will not be shared with third parties unless this is explicitly mentioned.

Voor deelnemers

For participants

In de POLS app leggen we meteen uit hoe de app omgaat met de verzamelde gegevens:

The POLS app explains immediately how the app handles collected data:

Met POLS kun je meedoen aan wetenschappelijk onderzoek tijdens het dagelijks leven. Voor een afgesproken periode krijg je telkens een reeks vragen. Het is de bedoeling om deze vragen binnen korte tijd te beantwoorden. Om mee te kunnen doen, stem je in met de voorwaarden. Hierin worden de aard, het doel en de duur van het onderzoek vermeld. Ook worden de procedure, de risico's en de vergoeding voor de deelnemer uitgelegd.

With POLS you can participate in academic research during daily life. For an agreed upon period you will each time receive a series of questions. You are asked to answer these questions as soon as possible. To participate you need to agree to the terms. These state the nature, purpose and duration of the investigation. They also explain the procedure, the risks, and the compensation for the participant.

Jouw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld. Zodra het onderzoek is afgelopen, worden jouw antwoorden geanonimiseerd en persoonlijke gegevens verwijderd. Bij vragen kun je mailen met de contactpersoon van het onderzoek. Het e-mailadres staat bij de informatie over het onderzoek vermeld.

Your answers will be treated confidentially. Personal information will not be shared with third parties. When the investigation has ended your answers will be anonymized and personal information will be removed. If you have questions, please email the investigator. The email is listed at the investigation information screen.

Je kunt via deze app altijd stoppen met het onderzoek. Jouw antwoorden worden dan geanonimiseerd en persoonsgegevens verwijderd. Als een vergoeding is afgesproken met de onderzoeker, komt deze bij beƫindiging te vervallen. Om tijdig te kunnen antwoorden als er vragen klaar staan is het handig om pushberichten te kunnen ontvangen. Je wordt aangeraden om POLS toestemming te geven voor pushberichten.

You can always stop an investigation via the app. Your anwers will be anonymized and personal information will be removed. When a compensation has been agreed upon with the researcher it will no longer apply after termination. To reply as quickly as possible to questions it is recommended to enable POLS to send push notifications.

Bij aanvang van een onderzoek krijgen deelnemers uitleg over de aard, het doel en de duur van het onderzoek. Deze informatie wordt door de onderzoeker aangeleverd. Deelnemers dienen in te stemmen met deze voorwaarden alvorens ze kunnen starten met het onderzoek.

At the start of an investigation participants receive an explanation regarding the nature, purpose, and duration of the investigation. The researcher is responsible for providing this information. Participants have to agree with these conditions before they can start the investigation.

In het onderzoeksscherm van de app is een knop waarmee deelnemers het onderzoek onmiddellijk kunnen verlaten. Bij beƫindiging van deelname worden de onderzoeksgegevens geanonimiseerd en de persoonsgegevens verwijderd.

In the investigation screen of the app is a button that enables participants to leave the investigation immediately. When a participant stops the investigation, research data will be anonymized and personal data will be removed.

Wil je experience sampling onderzoek doen met de POLS app?

Want to use the POLS app for your experience sampling research?